+420 728 229 626 skolkamalysvet@gmail.com

Jak to u nás vypadá

DS  má dvě vzdušné a světlé herny. Jsou vybaveny hračkami a pomůckami dle věku dětí. Jedna z heren je využívána zejména pro stolní činnosti, pracovní činnosti, didaktické hry, výtvarné tvoření a stolování. V této herně se též nachází  zoo koutek. Druhá herna je využívána pro pohybové činnosti a odpočinek. Pro děti je zde také k dispozici čtecí koutek s knihovnou, kde jsou knihy pravidelně obměňovány, koutek domácnost s kuchyňkou a panenkami, kadeřnický koutek a koutek se stavebnicemi.

K pobytu venku využíváme veřejná hřiště a v dopoledních hodinách navštěvujeme hřiště v Pivovarském dvoře, park Višňovku, lanový park, vycházky do okolí k rybníku.

 

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná strava. Ranní svačinky probíhají formou obloženého tácu, kde mají děti k dispozici několik druhů pečiva, mléčné výrobky, kvalitní šunku a vždy dostatečné množství ovoce a zeleniny, které nám dováží Šandera-ovoce zelenina. Obědy odebíráme od firmy Mosaica catering z Prahy Zličín. Odpolední svačiny jsou stejně jako ranní připravované v DS a doplňují svačiny ranní. Po domluvě s rodiči respektujeme potravinové alergie dětí, možnost vegetariánské i bezlepkové stravy. Děti mají po celou dobu pobytu ve školičce  volný přístup k pití. Střídáme čaje ovocné, bylinné, přírodní sirupy, bio mošty, voda. Snažíme se podporovat zdravý životní styl.

S jídelním lístkem se rodiče mohou seznámit na nástěnce v šatně, kde je i viditelně vypsaný seznam alergenů, či na webových stránkách dětské skupiny Malý svět.

 

Psychosociální

Hlavním našim cílem je vytvořit pro děti příjemné klima a přátelské prostředí, kde se děti, zaměstnanci a rodiče budou cítit bezpečně a příjemně. Rodiče mohou pro své děti využít individuálního plánu adaptace. Podporujeme rozvoj přátelství a spolupráce mezi dětmi. Zakládáme si na partnerském vztahu rodič – vychovatel – dítě. Učíme děti umět si říci o pomoc a to jak kamarádovi, ale také vychovatelce. Snažíme se o přirozený respekt. Podporujeme u dětí samostatnost při vzdělávacích činnostech a sebe obsluhu.  Vyhýbáme se nadměrné organizaci činností a nezdravé soutěživosti. Dáváme dětem dostatek podnětů a času pro volnou hru. Vedeme děti k prosociálnímu cítění a k prevenci šikany.

Organizace

Denní režim je sestaven tak, aby měly vychovatelky možnost reagovat na individuální možnosti dětí a na jejich aktuální potřeby. Do programu jsou zařazovány pohybové, hudební, výtvarné, literární, předmatematické, rozumové a grafomotorické činnosti. Spontánní a řízené činnosti jsou během dne vyvážené. Snažíme se dětem nabízet činnosti, které podporují jejich aktivitu a zvídavost, zapojujeme děti do organizace činností a umožňujeme jim pracovat svým vlastním tempem. Pracujeme v různě velkých skupinkách, využíváme frontálních, skupinových i individuálních forem.

Režim dne

7:30 – 9:00    příchod dětí, volně spontánní zájmové aktivity

9:00 – 10:00 pohybové aktivity, hygiena, svačina, nabídka řízených i spontánních činností, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:30  pobyt venku

12:00 – 14:15  oběd, hygiena, odpočinek, klidová činnost, individuální práce se staršími dětmi

14:00 – 17:00  svačina, volné aktivity a činnosti dětí řízené vychovatelem, kroužky

 

Respektujeme individuální potřebu spánku. Po obědě si děti odpočinou při poslechu pohádky cca 20 minut, dětem, které již nemají potřebu spánku, jsou nabízeny klidové činnosti, nebo je tento čas využit pro individuální práci s dětmi.